Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de websites, blogs en social media sites die door Rite-Hite Holding Corporation of haar gelieerde entiteiten (aangeduid als "Rite-Hite", "wij" of "ons") worden beheerd. Deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst van Website & Social Media ( "Overeenkomst") bevat de voorwaarden waarop Rite-Hite u toestemming geeft voor de toegang en het gebruik van haar websites, blogs en social media sites (zoals de Rite-Hite Facebook-pagina en Twitter-feed), en alle gerelateerde pagina's, informatie, databases, materialen en online diensten (collectief en individueel, de "Sites").

1. ALGEMENE VOORWAARDEN. DOOR HET GEBRUIK VAN EN HET BEZOEKEN VAN EEN VAN DE WEBSITES, ACCEPTEERT U DAT DE SITES AAN U TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN U UITDRUKKELIJK AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. VERDER STEMT U ERMEE IN DAT U ZELF VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET NALEVEN VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN ALLE ANDERE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN EN REGELGEVING. LEES DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR UW GEBRUIK VAN EEN VAN DE WEBSITES GAAT U UITDRUKKELIJK AKKOORD MET HET NALEVEN VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, VERLAAT DAN DIRECT DE WEBSITE(S).

2. ACCEPTATIE. Deze overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Rite-Hite. Door gebruik te maken van een van de sites, erkent u en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat u de voorwaarden van de overeenkomst begrijpt en dat u wettelijk gehouden bent aan alle bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst. Deze overeenkomst beschrijft uw rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van en de toegang tot de sites. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met Rite-Hite.

3. PRIVACY. De voorwaarden van Rite-Hites privacybeleid zijn van toepassing op uw gebruik van elk van de sites en alle informatie die u verstrekt aan Rite-Hite of anderszins wordt verzameld door Rite-Hite wanneer u de sites bezoekt.

4. LICENTIE. Rite-Hite verleent u een beperkte licentie om de Sites te gebruiken om die delen van de Sites die u interesseren te bekijken, als favoriet toe te voegen, te downloaden en af te drukken, voor uw niet-commercieel, uitsluitend persoonlijk gebruik en informatie, onder voorbehoud van eventuele andere algemene gebruiksvoorwaarden in deze Overeenkomst of op de Sites. De voorwaarden van deze Overeenkomst kunnen niet worden opgeheven of gewijzigd door enige mondelinge communicatie tussen u en Rite-Hite. Uw beperkte recht op het gebruik van materialen of software van een van de sites is te allen tijde om welke reden dan ook opzegbaar door Rite-Hite .

5. BIJWERKEN VOORWAARDEN. Rite-Hite behoudt zich het recht voor om delen van deze Overeenkomst, of enig ander beleid dat het gebruik van de sites reguleert, naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te veranderen, te verwijderen en te updaten, met inbegrip van het recht om de toegang tot de sites of een deel van de sites te beëindigen. U dient deze Overeenkomst periodiek te beoordelen op wijzigingen. Eventuele wijzigingen en aanpassingen door Rite-Hite zullen toekomstgericht zijn en, tenzij anders is bepaald in deze overeenkomst, van kracht worden nadat ze op één of meer van de sites worden geplaatst. De Overeenkomst is te bereiken via de link beneden aan de webpagina toegankelijk op www.rite-hite.com. Uw toegang tot en / of het gebruik van een van de Sites, nadat de voorwaarden van deze Overeenkomst zijn gewijzigd of bijgewerkt, zal worden beschouwd als aanvaarding van alle gedane veranderingen.

6. MINDERJARIGEN. De Sites zijn bedoeld voor gebruik door personen die minstens 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 13 jaar, mag u geen persoonlijk identificeerbare informatie aan Rite-Hite sturen via de Sites of op andere wijze. Delen van de Sites kunnen content bevatten die niet geschikt zijn om door minderjarigen bekeken te worden. Ouders en voogden van minderjarigen moeten passende supervisie van volwassenen uitoefenen op het gebruik van de sites door minderjarigen die onder hun toezicht staan.

7. REGISTRATION. Als u zich registreert of persoonlijke contact informatie op onze Sites verstrekt, gaat u akkoord met het verstrekken van waarheidsgetrouwe, accurate en betrouwbare informatie over uzelf. Als u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt in verband met uw registratie, gaat u ermee akkoord om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord te beschermen en u gaat ermee akkoord dat u het wachtwoord niet zult onthullen of delen met derden. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich kunnen voordoen onder uw gebruikersnaam of wachtwoord.

8. SITE CONTENT. Rite-Hite baseert zich op een verscheidenheid aan bronnen voor de informatie die aangeboden wordt op de Sites. Rite-Hite geeft geen garantie op de juistheid, nauwkeurigheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van de informatie op de Sites. U erkent dat Rite-Hite content van meerdere partijen ontvangt, met inbegrip van derden, en dat die partijen verantwoordelijk zijn voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de content die zij indienen. Enig vertrouwen op materiaal dat is geplaatst op de Site is voor uw eigen risico.

9. EIGENDOMSRECHTEN. Rite-Hite en / of haar content providers (indien van toepassing) hebben in eigendom of in licentie alle content, materialen, en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Sites, waaronder zonder beperking, alle tekst, afbeeldingen, foto's, muziek, gegevens, afbeeldingen, audio- en videoclips, software, namen, pictogrammen, logo's, afbeeldingen, designs, titels, woorden of zinnen, koppen van pagina's, servicenamen, handelsmerken, patenten en auteursrechten (gezamenlijk "Materialen"). U hebt geen rechten op de Materialen, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst (zoals met betrekking tot User Content als hieronder gedefinieerd). Elk gebruik van de Materialen, behalve zoals toegestaan ​​in deze Overeenkomst, is uitdrukkelijk verboden.

10. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT. Als u enig materiaal of content naar een van de Sites uploadt, erop plaatst, of anderszins verstrekt ("User Content"), wordt uw User Content geacht uw eigendom te zijn. Door het plaatsen of uploaden van de User Content, verleent u aan Rite-Hite en de met haar verbonden ondernemingen een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, in sublicentie te geven, royaltyvrije, wereldwijde licentie om de User Content te gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, publiceren, te tonen, te verspreiden, uit te voeren, te exploiteren, en  afgeleide werken van de User Content te maken in verband met de bedrijfsvoering van Rite-Hite en de met haar verbonden ondernemingen, met inbegrip van de Sites. U bent zelf verantwoordelijk voor alle vorderingen van derden, aansprakelijkheden en schade die voortvloeit uit of in verband met uw User Content, en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. U verklaart en garandeert dat alle door u verzonden User Content in alle opzichten waarheidsgetrouw en accuraat zal zijn. U gaat ermee akkoord om Rite-Hite en de met haar verbonden ondernemingen schadeloos te stellen en te vrijwaren voor eventuele vorderingen en / of schade in verband met User Content die u (direct of indirect) heeft geplaatst of doen plaatsen op een van de Sites.

11. AUTEURSRECHT. Alle Materialen en andere logo's, handelsmerken en / of werken (zoals de naam van Rite-Hite en de logo's en software) die op de Sites worden gebruikt en eigendom zijn van Rite-Hite zijn geregistreerd en / of beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht, merkenrecht en andere wetten. U stemt ermee in om alle handelsmerken, auteursrechten en alle andere eigendomsvermeldingen die in de Sites zijn opgenomen te behouden. U mag geen enkel auteursrecht of vermelding van het handelsmerk verwijderen of wijzigen en u kunt de Materialen niet op enigerlei veranderen of aanpassen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rite-Hite. U gaat ermee akkoord dat u geen Materialen of de intellectuele eigendom van Rite-Hite mag kopiëren of gebruiken op een manier die hier niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rite-Hite te verkrijgen.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ANDEREN. Rite-Hite respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om foto's, afbeeldingen, handelsmerken, content of andere beschermd materiaal, dat is ingediend op een ​​van de Sites en de rechten van anderen schendt, te verwijderen.

13. MELDING & MISBRUIK VAN COPYRIGHT. Bij deugdelijke ingebrekestelling zal Rite-Hite de door de gebruiker geplaatste opmerkingen, berichten of andere inzendingen die het auteursrecht schenden van de Sites verwijderen. Rite-Hite kan ook de toegang tot alle of een deel van de Sites opschorten voor elke gebruiker die gebruik maakt van de Sites (of een deel van de Sites) in overtreding van het auteursrecht. Op grond van de federale wet, heeft Rite-Hite procedures geïmplementeerd voor het ontvangen van schriftelijke kennisgeving van geclaimde schending van het auteursrecht. Als u denkt dat uw werk is gebruikt op een wijze die inbreuk op auteursrechten vormt, dan moet u de door Rite-Hite aangewezen auteursrechtpersoon een schriftelijke kennisgeving van de geclaimde inbreuk sturen in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, 17 USC Section 512 e.v.. Houd er rekening mee dat u aansprakelijk voor schades (inclusief gemaakte kosten en honoraria van advocaat) bent indien u niet kunt aantonen dat een werk of materiaal inbreuk maakt op uw auteursrechten. Als u niet zeker weet of materiaal dat online beschikbaar is uw auteursrecht schendt, raden we u aan eerst contact op te nemen met een advocaat voorafgaand aan het verzenden van een verwijderingsverzoek aan Rite-Hite.

Om te voorzien in  adequate kennisgeving op grond van deze bepaling: Voorzie Rite-Hite van de hieronder vermelde informatie in een schriftelijke communicatie via fax of reguliere post. Biedt geen schriftelijke kennisgeving via e-mail aan, tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming van Rite-Hite heeft ontvangen. Alle informatie moet voldoende gedetailleerd worden verstrekt, om Rite-Hite in staat te stellen uw claim naar behoren te onderzoeken.

Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk is gemaakt;

Geef aan welk materiaal volgens u inbreuk maakt op uw auteursrecht;

Stuur voldoende informatie mee voor Rite-Hite om contact met u op te nemen, indien mogelijk inclusief uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail;

Stuur indien mogelijk voldoende informatie mee om het voor Rite-Hite mogelijk te maken om de persoon of entiteit die inbreuk maakt op de auteursrechten, indien mogelijk met inbegrip van naam, adres, telefoonnummer en e-mail, in kennis stellen;

Neem de volgende verklaringen op in uw schriftelijke kennisgeving: "Ik geloof in goed vertrouwen dat het als vermeende inbreuk omschreven gebruik van de bovenstaand beschreven auteursrechtelijk beschermde materialen niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet;" en "Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in het bericht juist is en dat ik de auteursrechthebbende ben of bevoegd ben om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeende inbreuk wordt gemaakt;"

Teken de schriftelijke mededeling; en

Stuur de schriftelijke verklaring naar Rite-Hite´s aangewezen agent op het volgende adres:

Matthew McNeill Rite-Hite
8900 N. Arbon Dr.
 Milwaukee WI 53223

OF fax naar:
414-355-6578 T.a.v.: Rite-Hite Holding Corporation, DMCA Klachten

Als uw content onder deze sectie is verwijderd en u denkt dat het ten onrechte of te kwader trouw was gedaan, kunt  u de hierboven geïdentificeerde aangewezen agent met een tegenbericht op de hoogte stellen, zolang het voldoet aan alle in 17 USC § 512(g)(3) gestelde eisen.

14. EERLIJKE & WAARHEIDSGETROUWE RECLAME. Rite-Hite verplicht zich om alleen eerlijke en transparante wijzes van reclame maken te gebruiken en verwacht dat gebruikers van de sites hetzelfde te doen. Als u aanbevelingen of getuigenissen aanbiedt op een van de Sites, moet u alleen uw eerlijke mening en ervaring delen. Als u een werknemer van Rite-Hite bent, of als u enige vergoeding, gratis producten of diensten, of een andere waarde van Rite-Hite ontvangt, moet u dat bekendmaken met alle getuigenissen en goedkeuringen die u op de Sites kunt aanbieden.

15. VERBODEN GEDRAGINGEN.

U mag niet:

a. de Sites gebruiken of bezoeken om enig materiaal of content die inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsmerk, eigendom of ander recht van enig partij of die anderszins in strijd is met de voorwaarden van deze overeenkomst te verzenden, kopiëren, reproduceren, heruitgeven, uploaden, posten, verzenden, e-mailen, of te distribueren.

b. uit Rite-Hite´s naam of logo of enige tekst, grafische afbeeldingen, of andere content van de Sites kopiëren, wijzigen, distribueren, of enig afgeleid of compilatie werk creëren dan wel doorleveren met behulp van framing, scraping, of vergelijkbare technologie;

c. het Rite-Hite logo, de domeinnaam of andere merken van diverse producten en diensten die worden aangeboden door Rite-Hite of andere materialen met het Rite-Hite handelsmerk, de naam van Rite-Hite personeel, of een variant van deze onderwerpen, als metatag of verborgen tekstueel element, of op enige andere wijze die een onjuiste of misleidende indruk van aansluiting, sponsoring of goedkeuring tussen Rite-Hite en u, een andere partij, of enige andere website kan creëren, of op andere wijze deze items gebruiken zonder Rite- Hite´s uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

d. de volgende zaken: een seksueel expliciet beeld of seksueel expliciete verklaring; reclame, promotie, of andere ongeoorloofde communicatie, inclusief, zonder beperking, "junk mail", enquêtes, ongevraagde e-mail, "spam", "kettingbrieven", "piramidespelen" of andere ongepaste of verboden materialen en enig materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computercode bevat, bestanden of programma's die een systeem, gegevens of informatie met betrekking tot de Site of enige computer software, hardware of andere apparatuur die eigendom is, gehuurd of gebruikt wordt door Rite-Hite, zouden kunnen onderbreken, beperken of verstoren, beschadigen, ongemerkt te onderscheppen of te onteigenen, uploaden, e-mailen of verzenden naar Rite-Hite of via de Sites;

e. gebruikmaken van een van de Sites om reclame te maken of enige commerciële boodschap te presenteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rite-Hite; 

f. gebruik maken van de Sites om enig bedreigend, vals, misleidend, misbruikend, intimiderend, smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk of ander materiaal te plaatsen of te verzenden dat gedrag zou kunnen vormen of stimuleren dat zou worden beschouwd als een crimineel misdrijf, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins enige wet overtreden.

g. een actie ondernemen die naar Rite-Hite´s eigen goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote data belasting op de Rite-Hite infrastructuur legt of kan opleggen;

h. de goede werking van de Sites of enige activiteiten die worden uitgevoerd op de Sites verstoren of proberen te verstoren;

i. de bypass maatregelen schenden die Rite-Hite gebruikt om de toegang tot de sites te voorkomen of te beperken, of proberen om de beveiliging of authenticatie maatregelen van het systeem te schenden of proberen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te bewijzen, of scannen of testen zonder de correcte schriftelijke toestemming van Rite-Hite; of

j. zich uitgeven voor een ander persoon of entiteit, onjuist een band voorstellen met een andere persoon, entiteit of vereniging, valse e-mail of andere headers gebruiken, of op andere wijze  uw identiteit voor enig doel te verbergen voor Rite-Hite.

De licentie die op grond van deze Agreement aan u is verleend voor de toegang tot en het gebruik van de Sites wordt automatisch beëindigd indien u een van deze beperkingen schendt en kan door Rite-Hite op elk gewenst moment worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen die in elektronische of gedrukte vorm in uw bezit zijn vernietigen. Rite-Hite behoudt zich het recht voor om de identiteit van een ieder die informatie of materialen plaatst of overdraagt die de hiervoor genoemde verbodsbepalingen overtreden aan wetshandhavingsinstanties of krachtens een rechterlijke uitspraak bekend te maken.

16. BEËINDIGING, AFVOER VAN MATERIALEN EN TOEZICHT. Deze overeenkomst is van kracht totdat hij is beëindigd. Rite-Hite mag uw licentie voor toegang tot de Sites geheel of gedeeltelijk beëindigen, beperken of opschorten en mag de User Content die naar of via de sites  verzonden is op elk moment, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zonder enige aansprakelijkheid jegens u verwijderen. Rite-Hite behoudt zich ook het recht voor om maatregelen te nemen in verband met User Content indien het noodzakelijk of gepast is, zoals bepaald naar Rite-Hite's eigen goeddunken, indien dergelijke informatie kan leiden tot aansprakelijkheid voor Rite-Hite, haar gelieerde ondernemingen, agenten, klanten of haar contractanten of Rite-Hite's zakelijke relaties of overeenkomsten met haar agenten, klanten of haar contractanten kan aantasten. Rite-Hite behoudt zich verder het recht voor om materialen die lasterlijk, beledigend, illegaal, hinderlijk, immoreel, storend zijn of niet voldoen aan deze overeenkomst te verwijderen - hoewel Rite-Hite geen enkele positieve verplichting heeft om toezicht te houden op het voorgaande, of anderszins te onderzoeken of toezicht te houden op eventuele mededelingen of informatie voorafgaand aan het plaatsen. U stemt ermee in dat Rite-Hite het recht heeft , maar niet verplicht is om uw gebruik van de sites en alle mededelingen die u in verband met een dergelijk gebruik doet te controleren. U ontslaat Rite-Hite van aansprakelijkheid met betrekking tot haar toezichthoudende activiteiten.

17. WEBSITE LINKEN. Alleen voor uw algemeen informatief gebruik kan Rite-Hite toegang tot websites van derden verstrekken. Via deze links kunt u de Sites verlaten. Rite-Hite is niet in staat is om na te gaan, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de content van een website van derden die kan zijn gelinkt aan een van de Sites via hyperlink of anderszins, of een dergelijke link nu is geleverd door Rite-Hite of door derden (met inbegrip van enige verantwoordelijkheid voor de juistheid, tijdigheid of geschiktheid van de content van websites van derden waarnaar Rite-Hite kan koppelen). Door het verstrekken van toegang tot andere websites, doet Rite-Hite geen aanbeveling voor of biedt ondersteuning aan een derde partij, doet geen aanbeveling voor de aankoop of verkoop van producten of diensten van derden, en onderschrijft niet of erkent niet dat het verbonden is met enige sponsorende organisatie van welke website dan ook. Rite-Hite onderschrijft niet, beveelt niet aan en geeft geen verklaring of garantie af, uitdrukkelijk of impliciet, t.b.v. enig commercieel product, proces of dienst (hetzij door handelsnaam, handelsmerk, service merk, algemene omschrijving of verwijzing naar een distributeur of fabrikant) waarna verwezen wordt op een site van derden of met betrekking tot de creatie van links naar deze website. Alvorens te vertrouwen op de informatie op websites van derden, wordt u gewaarschuwd om uw eigen onafhankelijke evaluatie van de juistheid, volledigheid, bruikbaarheid, tijdigheid en correcte opeenvolging te doen, en zich te beschermen tegen mogelijke virussen en andere kwaadaardige code in gedownload materiaal.

18. DISCLAIMERS EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT ALLE INFORMATIE, DIENSTEN EN MATERIALEN DIE VIA DE SITES BESCHIKBAAR GESTELD AAN U OP BASIS VAN "ALS ZODANIG" EN "INDIEN VOORRADIG" ZONDER ENIGE IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIE VAN WELKE VORM DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BRUIKBAARHEID, VEILIGHEID, JUISTHEID EN NIET-INBREUK). RITE-HITE, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, CONTRACTANTEN, AGENTEN EN LEVERANCIERS (GEZAMENLIJK DE "RITE-HITE PARTIJEN" GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES BETREFFENDE: (A) DE CONTINUE BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, RESULTATEN OF PRESTATIES VAN DE SITES; (B) DE AANWEZIGHEID (OF AFWEZIGHEID) VAN VIRUSSEN, WORMEN, KWAADAARDIGE CODES OF ANDER UITSCHAKELEND APPARAAT VAN ENIGERLEI BRON; (C) DE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS DOOR EEN ANDERE PARTIJ DAN RITE-HITE; (D)  TECHNISCHE STORINGEN (INCLUSIEF HARDWARE STORINGEN EN SOFTWARE FOUTEN; OF (E) VERLIES OF GEBRUIK VAN GEGEVENS. HET GEBRUIK VAN DE SITES IS OP UW EIGEN RISICO. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE RITE-HITE PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEVOLGSCHADE,  SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, MORELE SCHADES OF SCHADEVERGOEDINGEN. IN GEEN GEVAL ZAL  DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE RITE-HITE PARTIJEN JEGENS U VOOR ENIGE SCHADE, VERLIEZEN, KOSTEN OF UITGAVEN (INCLUSIEF HONORARIA VAN ADVOCATEN), HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, HET DOOR U AAN RITE-HITE BETAALDE BEDRAG OM BEPAALDE DIENSTEN TE KOPEN DIE DE BASIS VORMEN VAN UW CLAIM, OF $ 100, ALS U GEEN ENKEL BEDRAG AAN RITE-HITE HEEFT BETAALD, OVERSCHRIJDEN. ALS U IN EEN STAAT WOONT DIE DE OPHEFFING VAN BEPAALDE GARANTIES OF BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN SCHADES ZOALS BESCHREVEN IN DEZE SECTIE NIET TOESTAAT, KUNNEN SOMMIGE VAN DEZE BEPALINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. U GAAT ERMEE AKKOORD OM RITE-HITE ONVERWIJLD SCHRIFTELIJK TE INFORMEREN INDIEN U MEENT DAT U ENIGE CLAIM JEGENS DE RITE-HITE PARTIJEN HEEFT, EN IN IEDER GEVAL GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ELKE CLAIM DIE NIET BINNEN EEN JAAR (OF ZOVEEL KORTER ALS DE TOEPASSELIJKE VERJARINGSTERMIJNEN) NA HET ONTSTAAN ERVAN IS INGEDIEND, WORDT OPGESCHORT EN VRIJGEGEVEN.

19. SCHADELOOSSTELLING. Als tegenprestatie voor het gebruik van de Sites, gaat u er bij deze mee akkoord om de Rite-Hite partijen te vrijwaren van, te verdedigen tegen en onschadelijk te houden voor alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schades, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenvergoedingen en kosten) die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan uw schending van deze overeenkomst, uw overtreding van de wet, of uw schending of dreigende schending van de rechten van een persoon of entiteit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, patenten, handelsgeheimen, handelsmerken of andere eigendomsrechten, of publiciteit, contracten, morele of privacyrechten in verband met User Content of anderszins).

20. CONTACTEN / AANVRAGEN. In bepaalde gevallen kunnen gebruikers en andere personen die content aanleveren hun e-mailadres of andere contactgegevens op de Sites plaatsen. De contact gegevens worden slechts gebruikt om contact op te nemen om de content die geplaatst is  met die persoon te bespreken. U mag  op geen enkele wijze contact op te nemen met die personen of werknemers van Rite-Hite voor commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rite-Hite.

21. MOBIELE APPARATEN. Sommige mobiele apparaten zijn mogelijk niet in staat om de complete Sites te bezoeken. Rite-Hite is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden, storingen of defecten die ontstaan in verband met uw pogingen om toegang te krijgen tot een van de Sites met behulp van een mobiel apparaat. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle kosten voor de toegang en de verbinding verbandhoudend met het gebruik van het mobiele apparaat .

22. TOEPASSELIJK RECHT. Rite-Hite beheert de Sites in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten. Als u ervoor kiest om een van de sites te bezoeken vanaf een andere locatie, staat of ander land, doet u dat op uw eigen risico en initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving. U gaat ermee akkoord dat de wetten van de staat Wisconsin (exclusief eventuele rechtskeuze regels) van toepassing zijn op uw rechten en verplichtingen met betrekking tot Rite-Hite en uw gebruik van de Sites, en de exclusieve jurisdictie en locatie voor eventuele geschillen de staats- of federale rechtbanken, gevestigd in Milwaukee, Wisconsin zullen zijn.

23. SCHEIDBAARHEID EN AFSTANDSVERKLARING. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van deze bepaling geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst, die allemaal volledig van kracht blijven. Het niet uitoefenen of het optreden van vertraging bij de uitoefening van enig recht, macht of voorrecht door Rite-Hite op grond van deze Overeenkomst zal geen ontheffing of wijziging vormen van de voorwaarden van deze overeenkomst door Rite-Hite.

24. OPGENOMEN VOORWAARDEN. Aanvullende bepalingen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op specifieke locaties op de Sites of andere diensten die worden aangeboden door Rite-Hite. Al deze bepalingen en voorwaarden zijn hierin ter referentie opgenomen en zijn bindend voor alle gebruikers.

25. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst bevat - samen met alle opgenomen voorwaarden genoemd in artikel 24 - de volledige overeenkomst tussen u en Rite-Hite met betrekking tot de Sites. Alle voorgaande overeenkomsten, weergaves, verklaringen, onderhandelingen, en verbintenissen met betrekking tot het onderwerp hierin worden vervangen door deze Overeenkomst. Voorwaarden die naar hun aard zijn bedoeld om van kracht te blijven bij de beëindiging, annulering of afloop van deze overeenkomst zullen van kracht blijven.

RITE-HITE