Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de websites, blogs en sociale media sites van de Rite-Hite Holding Corporatie of hun aangesloten entiteiten (aangegeven als "Rite-Hite", "wij" of "ons"). Deze website & sociale media gebruiksvoorwaarden overeenkomst ("Overeenkomst") bevat de voorwaarden op basis waarvan Rite-Hite u toegang verleent tot de websites, blogs en sociale media sites (zoals de Rite-Hite Facebook-pagina en Twitter feed) en u de toestemming geeft deze te gebruiken en alle relevante pagina’s, informatie, databanken, materiaal en online services (collectief en individueel de "Sites” genoemd).

1. ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR HET GEBRUIK VAN EN DE TOEGANG TOT EEN VAN DE SITES BEVESTIGT U DAT DE SITES BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT CONFORM DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN DAT U EXPLICIET AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. U GAAT VOORTS OOK AKKOORD DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR DE NALEVING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREEKOMST EN ALLE ANDERE TOEPASSELIJKE WETTEN EN VOORSCHRIFTEN. LEES DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOSMT ZORGVULDIG. UW GEBRUIK VAN EEN VAN DE SITES HOUDT UW EXPLICIETE AKKOORD IN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NA TE LEVEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST MOET U DE SITE(S) ONMIDDELLIJK VERLATEN.

2. AANVAARDING. Deze overeenkomst is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en Rite-Hite. Door uw gebruik van een van de sites bevestigt u en verklaart u expliciet dat u de voorwaarden van de overeenkomst begrijpt en dat u akkoord gaat wettelijk gebonden te zijn door alle algemene voorwaarden van de overeenkomst. Deze overeenkomst bepaalt uw rechten en verplichtingen in het kader van uw gebruik van en uw toegang tot de sites. Als u vragen hebt met betrekking tot deze voorwaarden kunt u contact opnemen met Rite-Hite.

3. PRIVACY. De voorwaarden van het Rite-Hite privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van onze sites en alle informatie die u levert aan Rite-Hite of die anderzijds worden verzameld door Rite-Hite wanneer u de sites bezoekt.

4. LICENTIE. Rite-Hite verleent u een beperkte licentie om de sites te gebruiken om de delen van de sites die u interesseren weer te geven, een bladwijzer in te stellen, te downloaden en af te drukken, uitsluitend voor uw niet-commerciële, persoonlijke gebruik en voor informatieve doeleinden, onderhevig aan de algemene gebruiksvoorwaarden in deze overeenkomst of op de sites. De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen niet worden afgewezen of gewijzigd door een mondelinge communicatie tussen u en Rite-Hite. Uw beperkte gebruiksrecht van materiaal of software van een van de sites kan worden beëindigd door Rite-Hite op elk moment en om gelijk welke reden.

5. VOORWAARDEN BIJWERKEN. Rite-Hite behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, gedeelten van deze overeenkomst of andere beleidslijnen die het gebruik van de sites beheersen te wijzigen, te verwijderen en bij te werken en, naar eigen goeddunken, op elk moment, om welke reden dan ook, inclusief het recht de toegang tot de sites of gelijk welk deel van de sites te beëindigen. U moet deze overeenkomst regelmatig controleren op wijzigingen. Alle wijzigingen door Rite-Hite zijn prospectief en, tenzij anderzijds vermeld in deze overeenkomst, ze gaan van kracht op het moment dat ze worden gepubliceerd op een of meerdere sites. De overeenkomst is toegankelijk via de link onderin de webpagina toegankelijk op www.rite-hite.com. Uw toegang en/of het gebruik van een van de sites nadat de voorwaarden van deze overeenkomst zijn gewijzigd of bijgewerkt, wordt beschouwd als uw aanvaarding van alle dergelijke wijzigingen.

6. MINDERJARIGEN. De sites zijn ontworpen voor gebruik door personen die ten minste 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 13 jaar mag u geen persoonlijk identificeerbare informatie indienen bij Rite-Hite via de sites of anderzijds. Delen van de sites kunnen inhoud bevatten die niet geschikt is voor weergave door minderjarigen. Ouder en voogden van minderjarigen moeten correct volwassen toezicht houden van elk gebruik van de sites door minderjarigen voor wie zij verantwoordelijk zijn.

7. REGISTRATIE. Als u persoonlijke contactgegevens registreert of indient op onze sites gaat u akkoord eerlijke, nauwkeurige en betrouwbare informatie in te dienen. Als u een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt in het kader van uw registratie gaat u akkoord de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord te beschermen en dat u het wachtwoord niet zult bekendmaken aan of delen met een derde partij. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die kunnen optreden met uw gebruikersnaam of wachtwoord.

8. SITE INHOUD. Rite-Hite vertrouwt op uiteenlopende bronnen voor de informatie die wordt ingediend op de sites. Rite-Hite biedt geen garanties met betrekking tot de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van de informatie op de sites. U bevestigt dat Rite-Hite inhoud ontvangt van meerdere partijen, inclusief derde partijen, en dat deze partijen verantwoordelijk zijn voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de inhoud die zij indienen. Elk vertrouwen dat u plaatst in het materiaal dat wordt gepubliceerd op de site is op uw eigen risico.

9. EIGENDOMSRECHTEN. Rite-Hite en/of zijn inhoudleveranciers (naargelang toepasselijk) zijn de eigenaar van alle inhoud, materiaal en elke andere intellectuele eigendom met betrekking tot de sites, inclusief, zonder beperking, alle tekst, afbeeldingen, foto’s, muziek, gegevens, audio en videoclips, software, namen, knop pictogrammen, logo’s, designs, titels, woorden of zinnen, pagina kopteksten, servicenamen, handelsmerken, patenten en auteursrechten (collectief “Materiaal”). U hebt geen recht op het materiaal, tenzij zoals vooropgesteld in deze overeenkomst (zoals met betrekking tot de gebruikersinhoud zoals hierna gedefinieerd). Elk gebruik van het materiaal, tenzij het is toegelaten door deze overeenkomst, is expliciet verboden.

10. DOOR DE GEBRUIKER GEMAAKTE INHOUD Als u materiaal of inhoud uploadt, publiceert of op een andere wijze indient op een van de sites (“Gebruikersinhoud”) wordt uw gebruikersinhoud als uw eigendom beschouwt. Wanneer u gebruikersinhoud publiceert of uploadt, verleent u Rite-Hite en zijn aangesloten entiteiten een niet-exclusieve, eeuwige, onherroepelijke, overdraagbare, sub-licentieerbare, royalty-vrije, wereldwijde licentie om afgeleide werken van de gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, weer te geven, te verspreiden, uit te voeren, uit te baten en voor te bereiden in het kader van de bedrijfsactiviteiten van Rite-Hite en zijn aangesloten entiteiten, inclusief de sites. U bent als enige verantwoordelijk voor alle claims, aansprakelijkheden en schadevergoedingen van derde partijen die het resultaat zijn van of in verband met uw gebruikersinhoud en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld. U vertegenwoordigt en garandeert dat alle gebruikersinhoud die u indient waarheidsgetrouw en in alle opzichten nauwkeurig is. U stemt ermee in Rite-Hite en zijn aangesloten entiteiten te vrijwaren en schadeloos te stellen van alle claims en/of schadevergoedingen met betrekking tot de gebruikersinhoud die u hebt gepubliceerd of waarvan u de publicatie hebt veroorzaakt (direct of indirect) op een van de sites.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM. Al het materiaal en overige logo’s, handelsmerken en/of werken (inclusief de naam, logo’s en software van Rite-Hite) die worden gebruikt op de sites en die het eigendom zijn van Rite-Hite zijn geregistreerd en/of beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken en andere wetgeving. U stemt ermee in alle handelsmerken, auteursrechten en alle andere eigendomsaanduidingen te behouden die opgenomen zijn in de sites. U mag geen enkele van de auteursrechten of eigendomsaanduidingen verwijderen of wijzigen en u mag het materiaal op geen enkele wijze veranderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rite-Hite. U stemt ermee in dat u het materiaal of de Rite-Hite intellectuele eigendom op geen enkele wijze mag kopiëren of gebruiken als dit niet uitdrukkelijk is toegelaten in dit document zonder eerst de schriftelijke toestemming te krijgen van Rite-Hite.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ANDEREN. Rite-Hite respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid alle foto’s, afbeeldingen, handelsmerken, inhoud of ander beschermd materiaal ingediend op een van de sites te verwijderen als deze de rechten van anderen schenden.

13. AUTEURSRECHTEN MISBRUIK & MELDING. Als Rite-Hite op de hoogte wordt gebracht zal alle opmerkingen, berichten en andere ingediende inhoud op de sites worden verwijderd die werden ingediend door de gebruiker als deze de auteursrechten schenden. Rite-Hite kan ook de toegang tot alle of een deel van de sites opschorten als de gebruiker de sites (of een deel van de sites) gebruikt op een wijze die de auteursrechten schendt. Overeenkomstig de federale wetgeving heeft Rite-Hite procedures geïmplementeerd voor de ontvangst van schriftelijke meldingen in het kader van een vermeende inbreuk van het auteursrecht. Als u van mening bent dat uw werk is gebruikt op een wijze die een inbreuk betekent op uw auteursrecht moet u een schriftelijke melding verzenden naar de Rite-Hite aangewezen auteursrechtagent met vermelding van de vermeende inbreuk in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, 17 USC Sectie 512 et seq. Let erop dat u aansprakelijk bent voor de schadevergoeding (inclusief kosten en advocatenhonoraria) indien uw bewering dat een werk of materiaal de auteursrechten van anderen schendt, op materieel onwaar is. Als u niet zeker bent of materiaal dat online beschikbaar is uw auteursrecht overtreedt, raden wij aan eerst contact op te nemen met een advocaat voor u een bericht verzendt naar Rite-Hite om de inhoud te verwijderen.

Voor een adequate kennisgeving in het kader van deze voorziening: Geef Rite-Hite de hieronder vooropgestelde informatie in een schriftelijke communicatie via fax of de post. Verzend geen schriftelijke melding via e-mail tenzij u vooraf de schriftelijke toestemming hebt ontvangen van Rite-Hite. Alle informatie moet in voldoende detail worden ingediend om Rite-Hite de mogelijkheid te bieden uw claim te onderzoeken.

Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u een inbreuk inhoudt;

Identificeer het materiaal dat volgens u een inbreuk inhoudt van uw auteursrecht;

Voeg voldoende informatie toe zodat Rite-Hite contact met u kan opnemen, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres indien mogelijk;

Voeg voldoende informatie toe, indien mogelijk, om Rite-Hite de mogelijkheid te bieden de persoon of entiteit die uw auteursrecht schendt in te lichten, inclusief de naam, het adres, het telefoonnummer en e-mailadres, indien mogelijk.

Voeg de volgende verklaringen toe aan uw schriftelijke melding: “Ik geloof in goed vertrouwen dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk hierboven beschreven niet is toegestaan door de houder van de auteursrechten, de vertegenwoordiger of door de wet.” en “Ik zweer, op straf van meineed, dat de informatie in het bericht nauwkeurig is en dat ik een houder ben van het auteursrecht, of dat ik de toestemming heb op te treden voor de houder van een exclusief recht dat geschonden zou zijn.

Onderteken de schriftelijke melding; en

Verzend de schriftelijke melding naar de aangewezen agent van Rite-Hite op het volgende adres:

Matthew McNeill Rite-Hite
195 S. Rite-Hite Way
Milwaukee, WI 53204-1195

OF fax naar:
414-355-6578 Ter att. van: Rite-Hite Holding Corporation, DMCA Complaints

Als uw inhoud onder deze sectie is verwijderd en u bent van mening dat dit een vergissing is of te kwader trouw werd uitgevoerd, kunt u een tegenbericht indienen bij de hierboven vermelde aangewezen agent, op voorwaarde dat het voldoet aan de vereisten vooropgesteld in 17 U.S.C. § 512(g)(3).

14. EERLIJKE & WAARHEIDSGETROUWE RECLAME. Rite-Hite gebruikt uitsluitend waarheidsgetrouwe en transparante methoden van reclame en verwacht van de gebruikers van de sites dit ook doen. Als u aanbevelingen of getuigenissen publiceert op een van de sites moet mag u enkel eerlijke opinies en ervaringen vermelden. Als u een medewerker bent van Rite-Hite, of als u een vergoeding, gratis producten of diensten, of elke andere waarde ontvangt van Rite-Hite moet u dit duidelijk vermelden bij elke getuigenis of aanbeveling die u publiceert op de sites.

15. VERBODEN GEDRAG. U mag niet:

a. de sites gebruiken of zich toegang verlenen om materiaal of inhoud over te dragen, te kopiëren, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te uploaden, te publiceren, te verzenden via e-mail of te verdelen dat een auteursrecht, handelsmerk, eigendomsrecht of elk ander recht van een partij, of dat op een andere wijze de voorwaarden van deze overeenkomst overtreedt;

b. eventuele afgeleide of compilatie werken van, of de naam of het logo van Rite-Hite, te kopiëren, wijzigen, creëren of gelijk welke tekst, afbeeldingen of andere inhoud van de sites weergeven of opnieuw op te leveren via framing, schrapen of een gelijkaardige technologie;

c. het Rite-Hite logo, de domeinnaam of andere handelsmerken van de uiteenlopende producten en diensten aangeboden door Rite-Hite of eventueel ander Rite-Hite handelsmerk materiaal, de naam van Rite-Hite personeelsleden, of een variatie van deze items te gebruiken als een metatag of verborgen tekstueel element, of op een andere wijze die een valse of misleidende indruk of associatie, sponsoring of aanbeveling kan creëren tussen Rite-Hite en u, een andere partij, of een andere website of deze anderzijds gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Rite-Hite;

d. een van de volgende uploaden, e-mailen of anderzijds overdragen naar Rite-Hite of via de sites: een expliciete seksuele afbeelding of verklaring; reclame, promotionele of andere niet toegelaten communicatie, inclusief, zonder beperking, “junk mail”, enquêtes, ongevraagde e-mail, “spam”, “kettingbrieven”, “pyramidespelen” of ander ongepast of verboden materiaal; en alle materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of elke andere computercode, bestanden of programma’s bevat dat een systeem, data of informatie kan onderbreken, beperken of verstoren, beschadigen, heimelijk onderscheppen of onteigenen met betrekking tot de site of elke andere computer software, hardware of andere apparatuur die de eigendom is van, of die wordt gehuurd of gebruikt door Rite-Hite te verstoren;

e. een van de sites gebruiken om een commerciële boodschap te adverteren of uit te voeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rite-Hite;

f. de sites gebruiken om bedreigend, vals, misleidend, beledigend, pestend, lasterlijk, vulgair, obsceen, schandalig, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te publiceren of over te dragen dat gedrag inhoudt of aanmoedigt dat kan worden beschouwd als een misdrijf, resulteert in een burgerlijke aansprakelijkheid of de wet anderzijds overtreedt.

g. een actie nemen die, naar goeddunken van Rite-Hite, een onredelijke of onevenredige hoeveelheid gegevens opdringt, of kan opdringen aan de infrastructuur van Rite-Hite;

h. de correcte werking van de sites of de activiteiten uitgevoerd op de sites verstoren of proberen te verstoren;

i. maatregelen overbruggen die Rite-Hite gebruikt om de toegang tot de sites te voorkomen of te beperken, de beveiliging of verificatiemethoden van het systeem schenden of proberen schenden, de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk proberen bewijzen, scannen of testen zonder de schriftelijke toestemming van Rite-Hite; of

j. een persoon of entiteit nabootsen, een verband met een andere persoon, entiteit of associatie verkeerd voorstellen, een vals e-mailadres of andere kopteksten gebruiken, of uw identiteit op een andere wijze verbergen van Rite-Hite voor andere doeleinden.

De licentie die u wordt verleend in het kader van deze overeenkomst voor de toegang tot en het gebruik van de sites wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en de kan op elk moment worden beëindigd door Rite-Hite. Als u klaar bent met het raadplegen van dit materiaal of als de licentie wordt beëindigd, moet u al het materiaal dat u gedownload hebt en in uw bezit is, zowel in elektronisch of afgedrukt formaat, vernietigen. Rite-Hite behoudt zich het recht voor de identiteit van iemand die informatie of materiaal publiceert of overdraagt dat de bovenstaande verbodsbepalingen overtreedt te onthullen aan de wetshandhavingsinstanties of ter uitvoering van een gerechtelijk bevel.

16. BEËINDIGING, VERWIJDERING VAN MATERIAAL EN CONTROLE. Deze overeenkomst is van kracht tot ze wordt beëindigd. Rite-Hite kan uw licentie voor toegang tot de sites of een deel van uw licentie beëindigen, beperken of opschorten en zij kunnen alle gebruikersinhoud verwijderen die werd overgedragen naar of via de sites, op elk moment, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van u. Rite-Hite behoudt zich ook het recht voor elke eventuele actie te ondernemen met betrekking tot gebruikersinhoud die het noodzakelijk of gepast acht als dergelijke informatie, zoals bepaald naar eigen goeddunken van Rite-Hite, die een aansprakelijkheid kan inhouden ten opzichte van Rite-Hite, hun dochterondernemingen, agenten, klanten of de onderaannemers of die de zakelijke relaties van Rite-Hite of contracten met hun agenten, klanten of onderaannemers kan beïnvloeden. Rite-Hite behoudt zich verder het recht voor alle materiaal te verwijderen dat lasterlijk, beledigend, illegaal, pestend, immoreel, storend of die niet conform is met deze overeenkomst - hoewel Rite-Hite niet actief verplicht is dit te controleren of communicaties of informatie te controleren of toezicht te houden voor ze worden gepubliceerd. U stemt ermee in dat Rite-Hite het recht heeft, maar niet verplicht is, uw gebruik van de sites en alle communicaties te controleren die u hebt uitgevoerd in het kader van dit gebruik. U vrijwaart Rite-Hite van aansprakelijkheid met betrekking tot hun controle activiteiten.

17. LINKS OP WEBSITES. Rite-Hite kan toegang bieden tot websites van derde partijen, uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden. Deze links bieden u de mogelijkheid de sites te verlaten. Rite-Hite kan de inhoud van een website van een derde partij die gelinkt is met een van de sites, via hyperlink of anderzijds, niet controleren, en Rite-Hite aanvaardt hier geen verantwoordelijkheid voor, ongeacht of een dergelijke link door Rite-Hite of door een derde partij tot stand is gebracht (inclusief elke verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van een website van een derde partij waarmee Rite-Hite een link tot stand heeft gebracht). Door toegang te verlenen aan andere websites beveelt Rite-Hite geen derde partij aan nog betuigen zij hun steun. Rite-Hite raadt hiermee niet de aankoop of verkoop van producten of diensten van een derde partij aan en zij bevestigen noch erkennen dat Rite-Hite verbonden is met de sponsorende organisatie van een website. Rite-Hite biedt geen explicite of impliciete ondersteuning, aanbevelingen, vertegenwoordiging of garanties met betrekking tot een commercieel product, proces of dienst (ongeacht de handelsnaam, handelsmerk, dienstmerk, algemene beschrijving of verwijzing naar een verdeler of fabrikant) waarnaar wordt verwezen op de site van een derde partij of met betrekking tot het maken van links naar een dergelijke site. Vooraleer u informatie vertrouwt van een website van een derde partij wordt u aangeraden uw eigen onafhankelijke evaluatie uit te voeren van de nauwkeurigheid, volledigheid, nuttigheid, tijdigheid en correcte volgorde en u moet zich beschermen tegen potentiële virussen en andere schadelijke code in gedownload materiaal.

18. DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETTELIJKE BEPALINGEN WORDEN ALLE INFORMATIE, DIENSTEN EN MATERIAAL DAT BESCHIKBAAR IS VIA DE SITES GELEVERD “ZOALS ZE IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” ZONDER EEN IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GESCHIKTHEID, VEILIGHEID EN NIET-SCHENDING). RITE-HITE, ZIJN DOCHTERBEDRIJVEN, FILIALEN, KADERLEDEN, DIRECTEURS, MEDEWERKERS, ONDERAANNEMERS, AGENTEN EN LEVERANCIERS (COLLECTIEF DE "RITE-HITE PARTIJEN") GEVEN GEEN VERKLARING OF GARANTIES MET BETREKKING TOT: (A) DE VOORTDURENDE BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, RESULTATEN OF WERKING VAN DE SITES; (B) HET BESTAAN (OF AFWEZIGHEID) VAN EEN VIRUS, WORM, SCHADELIJKE CODE OF ELK ANDER BLOKKEREND MECHANISME VAN WELKE BRON OOK; (C) DE NIET GEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN INFORMATIE DOOR EEN ANDERE PARTIJ DAN DE RITE-HITE PARTIJEN; (D) EVENTUELE TECHNISCHE DEFECTEN (INCLUSIEF HARDWARE OF SOFTWARE DEFECTEN); OF (E) HET VERLIES OF GEBRUIK VAN GEGEVENS. U GEBRUIKT DE SITES OP UW EIGEN RISICO. U STEMT ERMEE IN DAT DE RITE-HITE PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEVOLG, SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDINGEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE RITE-HITE PARTIJEN TEN OPZICHTE VAN U VOOR EVENTUELE SCHADE, VERLIES, TARIEVEN EN KOSTEN (INCLUSIEF ADVOCATENHONORARIA), OP GROND VAN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS ZAL IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG (INDIEN VAN TOEPASSING) DAT U AAN RITE-HITE HEBT BETAALD VOOR DE AANKOOP VAN SPECIFIEKE DIENSTEN DIE DE BASIS VORMEN VAN UW CLAIM OF $100 ALS U RITE-HITE NIETS HEBT BETAALD. ALS U LEEFT IN EEN STAAT WAAR DE AFWIJZING VAN BEPAALDE GARANTIES, OF BEPERKINGEN OF SCHADEVERGOEDING VAN VRIJSTELLINGEN BESCHREVEN IN DEZE SECTIE NIET ZIJN TOEGELATEN, IS HET MOGELIJK DAT EEN AANTAL VAN DEZE VOORZIENINGEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U. U STEMT ERMEE IN DAT U RITE-HITE ZO SNEL MOGELIJK SCHRIFTELIJK OP DE HOOGTE ZULT BRENGEN ALS U MEENT DAT U EEN CLAIM HEBT TEGEN DE RITE-HITE PARTIJEN EN U STEMT ER IN ELK GEVAL MEE IN DAT ELKE CLAIM DIE NIET WORDT INGESTELD BINNEN EEN PERIODE VAN EEN JAAR NADAT DE CLAIM ZICH VOORDOET (OF EEN KORTERE PERIODE VOLGENS DE GELDENDE VERJARINGSTERMIJNEN) ZAL WORDEN AFGEWEZEN EN VRIJGESTELD.

19. SCHADELOOSSTELLING. In overweging van uw gebruik van de sites stemt u er hierbij mee in de Rite-Hite partijen te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle eventuele claims, verliezen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, kosten en onkosten (inclusief, zonder beperking, redelijke advocatenhonoraria en -kosten) die het resultaat zijn van of verwant zijn met uw inbreuk van deze overeenkomst, uw overtreding van de wet, of uw overtreding of dreiging van overtreding van de rechten van personen of entiteiten (inclusief, zonder beperking, auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen, handelsmerken of andere eigendomsrechten, of publiciteit, contract, morele of privacyrechten met betrekking tot gebruikersinhoud of anderzijds).

20. CONTACTPERSONEN / SOLLICITATIES. In bepaalde gevallen kunnen gebruikers of andere bijdragers van inhoud hun e-mailadres of andere contactgegevens publiceren op de sites. De contactgegevens mogen enkel worden gebruikt om contact op te nemen met die persoon om de inhoud te bespreken die hij of zij heeft gepubliceerd. U mag geen contact opnemen met deze personen of andere medewerkers van Rite-Hite voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande toestemming van Rite-Hite.

21. MOBIELE APPARATEN. Sommige mobiele apparaten bieden mogelijk geen toegang tot de volledige sites. Rite-Hite is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden, defecten of problemen die optreden in verband met uw pogingen toegang te krijgen tot een van de sites via en mobiel apparaat. U stemt er bovendien mee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten van toegang en connectiviteit van uw telefoonmaatschappij in het kader van het gebruik van het mobiele apparaat.

22. TOEPASSELIJK RECHT. Rite-Hite beheert de sites in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten. Als u zich toegang verleent tot een van de sites vanuit een andere locatie, staat of land, doet u dit op eigen risico en initiatief en u bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten en regelgeving. U stemt ermee in dat de wetten van de staat Wisconsin (exclusief alle eventuele regels voor rechtskeuze) uw rechten en plichten bepalen met betrekking tot Rite-Hite en uw gebruik van de sites. De staat of federale rechtbanken in Milwaukee, Wisconsin, vormen het exclusieve rechtsgebied en de locatie voor alle eventuele geschillen.

23. SCHEIDBAARHEID EN VERKLARING VAN AFSTAND. Indien een voorziening van deze overeenstemming ongeldig wordt bevonden door een rechtbank met de bevoegde rechtsmacht zal de ongeldigheid van deze voorziening geen invloed hebben op de geldigheid van de resterende voorzieningen van de overeenkomst die allemaal volledig van kracht blijven. Het niet uitoefenen of een uitstel in de uitoefening van een recht, macht of voorrecht door Rite-Hite in het kader van deze overeenkomst mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand of wijziging van de voorwaarden van deze overeenkomst door Rite-Hite.

24. OPGENOMEN VOORWAARDEN. Bijkomende algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op specifieke locaties op de sites of andere diensten aangeboden door Rite-Hite. Al deze algemene voorwaarden zijn hierin opgenomen door verwijzing en zijn bindend voor alle gebruikers.

25. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst - samen met alle opgenomen voorwaarden vermeld in sectie 24 - bevat de volledige overeenkomst tussen u en Rite-Hite met betrekking tot de sites. Alle vorige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, verklaringen, onderhandelingen en ondernemingen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst worden vervangen door deze overeenkomst. Voorwaarden die door hun aard bedoeld zijn de beëindiging, annulering of het verstrijken van deze overeenkomst te overleven zullen overleven.

RITE-HITE