RITE-HITE HOLDING CORPORATION NORMEN VAN COMPLIANCE

Inleiding

De Rite-Hite Holding Corporation en zijn dochterbedrijven, filialen en medewerkers zijn toegewijd aan de hoogste normen van integriteit, ethiek en werking in het kader van de sociale verantwoordelijkheid en conformiteit. Hieronder volgt een lijst met normen die een overzicht biedt van wat Rite-Hite verwacht van zijn leveranciers en bedrijfspartners. Dit beleid is geen allesomvattend document dat als doel heeft elk probleem te behandelen waarmee leveranciers en bedrijfspartners kunnen worden geconfronteerd en het is geen samenvatting van alle wetten en beleidslijnen die van toepassing zijn op de bedrijfsactiviteiten van Rite-Hite.

1. Naleving van de wetgeving

Leveranciers en bedrijfspartners en hun aangewezen fabrieken en onderaannemers moeten ten minste voldoen aan alle geldende nationale en/of lokale wetten en regelgeving in de landen waar de leveranciers en bedrijfspartners actief zijn, inclusief maar niet beperkt tot de arbeids-, immigratie-, gezondheids-, veiligheids- en de milieuwetgeving. Naast de wetgeving en regelgeving met betrekking tot arbeid, immigratie, gezondheid, veiligheid en het milieu geldt de naleving ook voor zaken zoals intellectuele eigendomsrechten, documentatie en certificaties. Leveranciers en bedrijfspartners moeten ook alle Amerikaanse wetten naleven die van toepassing zijn op landen of partijen op een lijst met geweigerde partijen of een sanctielijst en naleving van alle toepasselijke sancties die zijn opgelegd door de Verenigde Staten.

2. Vrijwillige arbeid

Al het werk moet vrijwillig worden uitgevoerd. Kinderarbeid (medewerkers die jonger zijn dan 14, ongeacht de lokale en nationale regelgeving), minderjarigen, dwangarbeid, schuldslavernij, slavernij of contractarbeid zijn niet toegestaan. Leveranciers en bedrijfspartners moeten ervoor zorgen dat zij medewerkers rustdagen geven en zij moeten ervoor zorgen dat de werkuren consistent zijn met de regelgeving en niet buitensporig zijn. Rite-Hite zal afzien van de aankoop van producten of van het zaken doen met ondernemingen die producten vervaardigen door gebruik te maken van minderjarigen, dwangarbeid, contractarbeid, slavenarbeid of door mensen die het slachtoffer zijn van mensenhandel. Op een ad hoc basis, of als antwoord op een beschuldiging, zal Rite-Hite (of, naargelang de omstandigheden, zal Rite-Hite een onafhankelijke derde partij aanstellen) een audit uitvoeren van leveranciers en bedrijfspartners om dergelijke risico’s te evalueren en te behandelen. Op een ad hoc basis, of in antwoord op een beschuldiging, kan Rite-Hite eisen dat zijn leveranciers of bedrijfspartners certificeren dat het materiaal dat zij gebruiken in hun producten conform is met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot vrijwillige arbeid. Rite-Hite zal alle zakelijke relaties beëindigen met leveranciers en/of bedrijfspartners waarvan is vastgesteld dat zijn producten of materiaal leveren die niet conform zijn met de wetten van het land of landen waar zijn zaken voeren. Bovendien zal Rite-Hite, naargelang noodzakelijk, de medewerkers en het management van de onderneming die direct verantwoordelijk zijn voor het beheer van de toeleveringsketen, een opleiding bieden over mensenhandel en slavernij, in het bijzonder met betrekking tot het verminderen van de risico’s in de toeleveringsketens van onze producten.

3. Arbeidspraktijken

Leveranciers en bedrijfspartners moeten arbeidspraktijken implementeren die een gelijke kans bieden aan alle medewerkers, inclusief, maar niet beperkt tot de rekrutering, aanwerving, opleiding, taak toewijzing, betaling, uitkering, promotie, discipline, beëindiging of ontslag. Discriminatie op basis van het geslacht, leeftijd, godsdienst, burgerlijke stand, ras, sociale achtergrond, ziekten, handicap, zwangerschap, etnische of nationale herkomst of elke andere persoonlijke eigenschappen is streng verboden.

4. Gezondheid, veiligheid & milieu

Leveranciers en bedrijfspartners moeten de medewerkers laten werken in een veilige en gezonde werkomgeving en zij moeten proactieve maatregelen nemen om gevaren te voorkomen op de werkplaats. Leveranciers en bedrijfspartners moeten ervoor zorgen dat hun activiteiten conform zijn met de nationale en lokale milieuwetgeving.

5. Anticorruptie

Leveranciers en bedrijfspartners mogen geen omkoperij, corruptie of onethische praktijken aanvaarden, toelaten of uitvoeren, ongeacht tijdens hun interacties met openbare ambtenaren of individuen in de privésector. Leveranciers en bedrijfspartners mogen niets van waarde beloven, aanbieden of betalen aan een overheidsambtenaar of politieke partij om een zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden of een oneerlijk voordeel te verzekeren in naam van zichzelf of Rite-Hite. Leveranciers en bedrijfspartners mogen niets van waarde beloven, aanbieden of betalen aan een bedrijf of een individu in de privésector om een zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden of een oneerlijk voordeel te verzekeren in naam van zichzelf of Rite-Hite.

6. Financiële integriteit

Leveranciers en bedrijfspartners moeten een nauwkeurig register bijhouden van alle zaken met betrekking tot hun bedrijfsactiviteiten met Rite-Hite in overeenstemming met de standaard boekhoudkundige praktijken.

RITE-HITE