RITE-HITE Compliance-normen

Inleiding

Rite-Hite Holding Corporation en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en medewerkers zijn toegewijd tot de hoogste normen van integriteit, ethiek en prestaties met betrekking tot sociale verantwoordelijkheid en compliance. Hieronder is een lijst van de normen die Rite-Hite's verwachtingen van haar leveranciers en zakenpartners uiteenzet. Dit beleidsdocument is niet bedoeld als uitgebreid document om elk probleem te behandelen dat de leveranciers en zakenpartners kunt tegenkomen, noch is het een overzicht van alle wetten en beleidsregels die gelden voor Rite-Hite´s zaken.

1. Naleving van Wetgeving

Leveranciers en Zakenpartners en hun aangewezen productie-installaties en onderaannemers moeten minimaal voldoen aan alle geldende nationale en / of lokale wet- en regelgeving in de landen waar de leveranciers en zakenpartners opereren, inclusief maar niet beperkt tot die, met betrekking tot arbeid, immigratie, gezondheid en veiligheid, en het milieu. In aanvulling op de wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid, immigratie, gezondheid en veiligheid, en het milieu, strekt het naleven van wet- en regelgeving zich uit tot andere zaken zoals intellectuele eigendomsrechten, documentatie en certificeringen. Leveranciers en Zakenpartners moeten ook voldoen aan alle Amerikaanse wetten die van toepassing zijn op landen of partijen op zwarte lijsten of uitsluitingslijsten en naleving van alle toepasselijke door de V.S.-opgelegde sancties.

2. Vrijwillige Arbeid

Alle arbeid moet vrijwillig zijn. Kinder- (werknemers onder de leeftijd van 14, ongeacht de lokale en nationale regelgeving), minderjarigen-, gedwongen, gebonden, slaven- en contractarbeid wordt niet getolereerd. Leveranciers en Zakenpartners moeten ervoor zorgen dat zij werknemers rustdagen geven en moet ervoor zorgen dat de werktijden in overeenstemming met de regelgeving en niet buitensporig zijn. Rite-Hite zal afzien van de aankoop van producten van of anderszins zaken doen met bedrijven waarvan de producten zijn gemaakt met behulp van minderjarige, gedwongen, gebonden, contractarbeiders, gesmokkelde of slavenarbeiders. Op ad hoc basis, of als reactie op een beschuldiging, zal Rite-Hite (of indien de omstandigheden dit vereisen, een onafhankelijke derde partij inschakelen) om Leveranciers en Zakenpartners te evalueren en dergelijke risico's aan te pakken. Op ad hoc basis, of in antwoord op een beschuldiging kan Rite-Hite van haar Leveranciers of Zakenpartners verlangen dat ze certificeren dat materialen verwerkt in haar producten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot vrijwillige arbeid. Rite-Hite houdt op zaken te doen met Leveranciers en / of Zakenpartners van wie is komen vast te staan dat ze producten of materialen, die niet voldoen aan de wetten van het land of de landen waar ze zaken doen, aanbieden. Bovendien zal Rite-Hite als dat nodig is werknemers van het bedrijf en het management, die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor supply chain management, trainen op mensenhandel en slavernij, in het bijzonder met betrekking tot het verminderen van risico's binnen de supply chains van onze producten.

3. Personeelsbeleid

Leveranciers en Zakenpartners moeten personeelsbeleid hanteren dat gelijke kansen biedt voor alle werknemers, inclusief, maar niet beperkt tot, aanwerving, inhuur, opleiding, opdrachten, betalingen, voordelen, promotie, discipline, beëindiging of pensionering. Discriminatie op grond van geslacht, leeftijd, religie, burgerlijke staat, ras, sociale achtergrond, ziekte, handicap, zwangerschap, etnische of nationale afkomst, nationaliteit of andere persoonlijke eigenschap is ten strengste verboden.

4. Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Leveranciers en Zakenpartners moeten de werknemers een veilige en gezonde werkomgeving bieden en moeten proactieve maatregelen nemen om gevaren op de werkplek te voorkomen. Leveranciers en Zakenpartners moeten ervoor zorgen dat hun activiteiten voldoen aan nationale en lokale milieuwetten.

5. Anti Corruptie

Leveranciers en Zakenpartners mogen geen omkoping, corruptie of onethische praktijken tolereren, toestaan of zich hiermee bezighouden in de omgang met ambtenaren of met personen in de particuliere sector. Leveranciers en Zakenpartners kunnen niet iets van waarde aan een overheidsfunctionaris of politieke partij beloven, aanbieden of betalen om handel te verkrijgen of te behouden of om een oneigenlijk voordeel veilig te stellen namens zichzelf of Rite-Hite. Leveranciers en Zakenpartners kunnen niet  iets van waarde beloven, aanbieden of betalen aan een bedrijf of individu in de private sector om handel te verkrijgen of te behouden of een oneigenlijk voordeel veilig te stellen namens zichzelf of Rite-Hite.

6. Financiële integriteit

Leveranciers en Zakenpartners moeten een nauwkeurige administratie bijhouden van alle zaken die verband houden met hun zaken met Rite-Hite in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudpraktijken.

RITE-HITE