Privacybeleid

Rite-Hite GmbH behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Ongeacht de zakelijke relatie die u met ons hebt of de context waarin u contact met ons opneemt, willen wij u hieronder uitleggen hoe wij uw gegevens verwerken en de bescherming ervan waarborgen. Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website voor persoonsnamen en zelfstandige naamwoorden de mannelijke vorm gebruikt. Overeenkomstige termen gelden in beginsel voor alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De verkorte vorm van de taal is alleen om redactionele redenen en impliceert geen waardering.

(1) Algemene informatie over de gegevensverwerking

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke entiteit is

Rite-Hite GmbH
Carl-Zeiss Straße 3
34471 Volkmarsen

Neem contact op met

Tel.: +49 (0) 5693 9870-0
E-Mail: info-de@ritehite.com

Functionaris voor gegevensbescherming
Het is belangrijk voor ons dat onze gegevensverwerking veilig is en voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Om dit aantoonbaar naar buiten toe te documenteren, hebben wij een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Datenschutzberatung Moers GmbH
Neue Straße 22
34369 Hofgeismar
Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze externe functionaris voor gegevensbescherming op rite-hite@dsb-moers.de. Verdere contactgegevens zijn te vinden op www.dsb-moers.de

Doeleinden en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
De doeleinden van de gegevensverwerking door Rite-Hite GmbH zijn het leveren van diensten, het nakomen van overeenkomsten, het nakomen van wettelijke verplichtingen, het verstrekken van informatie over diensten van Rite-Hite GmbH en de mogelijkheid om contact met ons op te nemen.
Voorts worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een van de volgende rechtsgronden:

  • Art. 6 (1) lit. a AVG voor de verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene.
  • Art. 6 lid 1 lit. b AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene alsmede voor de uitvoering van overeenkomstige precontractuele maatregelen.
  • Art. 6 (1) (c) van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen krachtens enig toepasselijk recht van de EU of krachtens enig toepasselijk recht van een land waarin de GDPR geheel of gedeeltelijk van toepassing is.
  • Artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden, tenzij de fundamentele vrijheden en rechten en belangen van de betrokkene zwaarder wegen. Legitieme belangen van onze kant zijn met name ons zakelijk belang om de informatieveiligheid op onze website en in onze systemen te waarborgen, om informatie over ons dienstenaanbod te verstrekken en om onze wettelijke aanspraken en de naleving van andere wettelijke bepalingen af te dwingen.

Ontvangers van gegevens
Voor onze gegevensverwerking maken wij gebruik van dienstverlenende bedrijven die zich inzetten voor vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. Het gaat met name om bedrijven voor technische ondersteuning, serverhosting, softwareonderhoud, documentbeheer, marketing en externe adviesbureaus. De gegevens worden alleen aan de autoriteiten doorgegeven in geval van dwingende wettelijke bepalingen. Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen als aan de voorwaarden van art. 44 e.v. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voldaan. AVG.
Bewaartermijn en verwijdering van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Als het doel van de verwerking wegvalt, verwijderen wij de gegevens overeenkomstig de bepalingen van art. 17 AVG. Nadat het doel van de verwerking niet langer van toepassing is, bewaren wij de gegevens overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen. Opslag na deze periode vindt alleen plaats in het geval van een uitzondering overeenkomstig art. 17 lid 3 AVG.

Gegevensbeveiliging
Uw persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang en onwettige verwerking of openbaarmaking, alsmede tegen onopzettelijk verlies, wijziging of vernietiging. Alvorens nieuwe methoden van gegevensverwerking in te voeren, met name nieuwe IT-systemen, neemt Rite-Hite technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de stand van de techniek, de risico's van de verwerking en de noodzaak om de gegevens te beschermen. De technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot gegevensbescherming worden gedocumenteerd en regelmatig geëvalueerd door de functionaris voor gegevensbescherming. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd volgens de stand van de techniek.

Uw recht op informatie, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid van gegevens
U kunt uw recht op informatie, correctie en verwijdering van gegevens te allen tijde uitoefenen. Neem gewoon contact met ons op via de hierboven beschreven methoden. Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, maar wij nog steeds wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, wordt de toegang tot uw gegevens beperkt (geblokkeerd). Hetzelfde geldt in geval van bezwaar. U kunt uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen voor zover de ontvanger en wij over de technische mogelijkheden beschikken.
Indien wij uw uitdrukkelijke toestemming voor gegevensverwerking hebben verkregen, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Hiervoor kunt u de hierboven beschreven contactmogelijkheden gebruiken.

Klachtrecht
Mocht u een klacht willen indienen over de verwerking van uw gegevens, dan hebt u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Verplichting om te zorgen voor
Zonder correcte informatie van u is het gebruik van onze diensten, de uitvoering van contractuele overeenkomsten en de verwerking van uw verzoek niet mogelijk. Daarom bent u verplicht om ons naar beste weten de juiste informatie te verstrekken.

Bijwerking en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring
De status van deze verklaring is 15.09.2022. De informatie over gegevensbescherming wordt regelmatig herzien en verder ontwikkeld. De huidige versie van onze informatie over gegevensbescherming is beschikbaar op: https://www.ritehite.com/nl/eu/data-protection

(2) Privacy-informatie voor bezoekers van de website

Het doel van de gegevensverwerking op deze website is het verstrekken van informatie over de diensten van ons bedrijf, gecombineerd met de mogelijkheid voor u om gericht contact op te nemen met de contactpersonen binnen het bedrijf.
Wanneer u de website bezoekt, wordt een verbinding met uw browser tot stand gebracht. De volgende tijdens het proces verzamelde informatie wordt tijdelijk opgeslagen in systeembestanden en automatisch geregistreerd: IP-adres van uw apparaat, datum en tijdstip van toegang, naam en URL van geraadpleegde bestanden, website van waaruit toegang is verkregen of van waaruit u naar onze site bent geleid (referrer URL), gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw apparaat en de naam van uw provider.
Voornoemde gegevens worden door ons verwerkt met het oog op een vlotte opbouw van de verbinding en de beveiliging van het systeem. De resulterende verbindingsgegevens worden automatisch gewist. Bij misbruik van de website worden loggegevens waarvan verdere opslag voor bewijsdoeleinden noodzakelijk is, bewaard totdat het incident is opgehelderd.
Deze website maakt gebruik van "Hypertext Transfer Protocol Secure" (https). De verbinding tussen uw browser en onze server is gecodeerd.

Contactformulier
Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier, worden de gegevens die u in het formulier verstrekt verwerkt om uw vraag te behandelen. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens aan ons is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a AVG. Persoonlijke gegevens die u invult in formulieren op onze website worden gecodeerd via een beveiligde verbinding naar Rite-Hite verzonden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Uw verzoek wordt dan mogelijk niet verder behandeld.

Nieuwsbrief
Op onze website kunt u zich aanmelden om een nieuwsbrief te ontvangen. Het doel van het versturen van de nieuwsbrief is u te informeren over nieuwe producten en diensten van ons bedrijf. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief op onze website, verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 (1) lit. a AVG. In het geval van een abonnement op de nieuwsbrief wordt de zogenaamde double opt-in procedure gebruikt, d.w.z. dat het verzoek om de nieuwsbrief nogmaals actief door u moet worden bevestigd door te klikken op de link in de u toegezonden e-mail. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door op de link "Uitschrijven" te klikken.

Cookies
Als het gebruik van cookies noodzakelijk is voor de functionaliteit van de website, gebruiken wij cookies op basis van onze legitieme belangen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is dan art. 6 lid 1 lit. f AVG (gerechtvaardigde belangen). De cookies worden na afloop van de sessie verwijderd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. De gegevens worden anoniem verzameld; de verzamelde gegevens kunnen niet aan uw persoon worden gerelateerd.
Als er cookies worden gebruikt die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website, vragen wij u vooraf om toestemming; de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming).

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming volgens art. 6 (1) lit. a AVG.
Google Analytics maakt ook gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Het kan niet worden uitgesloten dat de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt opgeslagen. De overdracht van persoonsgegevens aan de VS werd door het Hof als fundamenteel onveilig beschouwd zonder verdere veiligheidsmaatregelen, aangezien niet kan worden uitgesloten dat de Amerikaanse veiligheidsautoriteiten toegang krijgen tot deze gegevens. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd; uw IP-adres wordt door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Gegevens worden alleen aan de VS doorgegeven indien aan de vereisten van artikel 44 e.v. is voldaan. AVG zijn vervuld. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruikersgegevens worden na 14 maanden gewist.
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken en het gebruik van gegevens door Google verhinderen door de beschikbare browser plug-in te downloaden en te activeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

Adobe Typekit
Wij gebruiken lettertypes van Adobe (Adoby Typekit, leverancier: Adobe Systems Incorporated, A17 345 Park Avenue, San Jose, CA, 95110). In dit geval wordt het lettertype geleverd door Adobe voor weergave in uw browser. Gegevens worden alleen aan de VS doorgegeven indien aan de vereisten van art. 44 e.v. is voldaan. AVG zijn vervuld. De rechtsgrondslag is ons legitieme belang bij een aantrekkelijke weergave van onze website conform art. 6 lid 1 lit. f AVG. Het privacybeleid van Adobe vindt u hier: https://www.adobe.com/privacy/policies/typekit.html.

Hotjar
Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Hotjar. Hotjar is een Europese onderneming gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa). Met Hotjar analyseren we de bewegingen op onze site, bijvoorbeeld muisbewegingen, scrollen, klikken op knoppen. Hieruit ontstaan zogenaamde heat maps. Deze heatmaps stellen ons in staat de site te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren. Bovendien kunnen wij directe feedback van gebruikers krijgen en zo de klantervaring verder verbeteren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a AVG. De veiligheid van de gegevens wordt gegarandeerd door een orderverwerkingsovereenkomst met Hotjar Ltd. De volgende gegevens worden verzameld via Hotjar:
- Muisgeschiedenis,
- het klikken op knoppen,
- scrollen van het scherm,
- Geanonimiseerd IP-adres,
- grootte van het scherm van de bezoeker,
- Type apparaat (smartphone, computer) en gebruikte browser,
- Land van de bezoeker,
- Taalinstellingen.
Je kunt tracking door Hotjar uitschakelen door de "Do Not Track header" in je browser te activeren. Deze instellingen zijn mogelijk in alle huidige browsers. Vergeet niet deze instellingen te maken in al uw apparaten waarmee u onze site bezoekt. Als je deze voorkeuren al hebt ingesteld, zal Hotjar je bezoek niet volgen. Lees voor meer informatie over de privacypraktijken van Hotjar ook het privacybeleid van Hotjar op https://www.hotjar.com/privacy. Instructies voor de "Do Not Track"-instellingen zijn te vinden op https://www.hotjar.com/opt-out.

Microsoft Advertising (voorheen Bing Ads)
Wij willen nagaan welke van onze advertenties op de Microsoft-zoekmachine Advertising hebben geleid tot acties van gebruikers op onze site, bijvoorbeeld bestellingen. Dit dient om ons online aanbod te optimaliseren. Vanwege het gebruik van cookies is de rechtsgrondslag uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a AVG. Hiervoor gebruiken wij "Bing Ads", een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Als u op een advertentie in Bing klikt, wordt een cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u vervolgens op een bepaalde pagina van onze website terechtkomt, kunnen wij dit gebruiken om de relatie tussen de reclame en het beoogde effect te bepalen ("conversiemeting"). Wij kunnen alleen het totale aantal behaalde conversies meten. In dit verband worden geen persoonsgegevens aan Microsoft doorgegeven. U kunt bezwaar maken tegen het volgen van Bing Ads door de instelling van cookies in uw browser uit te schakelen. U kunt ook de opt-out service van Microsoft gebruiken: http://choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out
Het privacybeleid van Microsoft vindt u hier: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Google Tag Manager
Wij gebruiken de "Google Tag Manager" van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrrow Street, Dublin 4, Ierland om de Google-diensten te beheren. Dit wordt gebruikt om de Google-diensten op onze site te beheren, er vindt geen gegevensverwerking plaats door de Google Tag Manager.

MaxCDN
Wij gebruiken het content delivery network MaxCDN om de prestaties van onze website te optimaliseren. De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 lid 1 lit. f AVG. MaCDN is een dienst van Stackpath LLC, 2021 McKinney Ave. Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA, Telefoon: +1 (323) 313-1206. Het privacybeleid van Stackpath is te vinden op https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/

Cloudflare
Voor de geoptimaliseerde weergave van onze cookiebanner gebruiken wij de dienst van Cloudflare Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA, e-mail: privacyquestions@cloudflare.com. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Thomas Webtrax
Auf dieser Webseite nutzen wir für unsere Online Marketing-Aktivitäten und Webanalyse Software der Thomas Publishing LLC, 5 Penn Plaza, New York, NY 10001, USA, Telefon: 1-212-695-0500. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG.

(3) Informatie over gegevensbescherming voor klanten, zakelijke partners en derden

Wij verwerken persoonsgegevens van u als klant, belanghebbende, zakenpartner of derde voor het opstellen, uitvoeren en beëindigen van een overeenkomst conform Art. 6 (1) lit. b AVG. In de aanloop naar een overeenkomst kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om aanbiedingen of bestellingen voor te bereiden of om andere wensen van de betrokkene in verband met het sluiten van de overeenkomst te vervullen. In dit verband moet u ons alle persoonsgegevens verstrekken die wij nodig hebben om onze zakelijke relatie met u voor te bereiden en uit te voeren. Zonder deze informatie kunnen wij uw aanvraag niet verwerken en/of het contract niet uitvoeren. Als een potentiële klant kan er contact met u worden opgenomen als onderdeel van het proces voor het initiëren van een contract aan de hand van de door u verstrekte gegevens.
Wij verwerken ook persoonsgegevens voor reclamedoeleinden indien dit verenigbaar is met het doel van de overeenkomst. Als uw persoonsgegevens alleen voor reclamedoeleinden worden verzameld, kunt u kiezen of u deze gegevens wilt verstrekken. U wordt erop gewezen dat het verstrekken van gegevens voor dit doel vrijwillig is. Als onderdeel van het communicatieproces zal Rite-Hite om uw toestemming vragen. Als u uw toestemming geeft, kunt u kiezen uit verschillende contactmethoden, zoals e-mail en telefoon, om uw toestemming in te trekken. Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor promotionele doeleinden, zullen wij deze niet langer voor deze doeleinden gebruiken en het gebruik ervan voor deze doeleinden beperken of blokkeren. Wij kunnen websites en platforms van derden en openbaar beschikbare informatie gebruiken om bepaalde informatie te verzamelen en toe te voegen aan de informatie die u ons verstrekt om u relevante mededelingen te sturen (voor marketingdoeleinden). Voorbeelden van verzamelde informatie zijn aanvullende informatie over het beroepsprofiel.
Naast marketingdoeleinden omvatten de legitieme belangen die in overeenstemming zijn met het doel in kwestie: Zorgen voor technische operaties, reageren op niet-contractuele vragen, zorgen voor gegevensbeveiliging, zorgen dat de gegevens beschikbaar zijn en fouten en tekortkomingen verhelpen. Als wij voor deze doeleinden gegevens moeten doorgeven, zullen wij u daar uitdrukkelijk op wijzen.
Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke vereisten, op basis van art. 6 lid 1 lit. c AVG in combinatie met relevante wettelijke bepalingen. De eisen kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit de handelswetgeving, de belastingwetgeving, de wetgeving inzake het witwassen van geld, de financiële wetgeving of het strafrecht. De verwerkingsdoeleinden hangen af van de respectieve wettelijke verplichting.
Klachten en algemene reacties van klanten worden opgeslagen en geëvalueerd voor interne optimalisatiedoeleinden op basis van Art. 6 lid 1 lit. f AVG. Indien nodig worden uw contactgegevens gebruikt om u feedback te geven.

(4) Informatie over gegevensbescherming in de sollicitatieprocedure

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij uw gegevens in het kader van het aangaan van een arbeidsverhouding op basis van art. 88 (1) AVG in combinatie met nationale arbeidsrechtelijke bepalingen.
Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van de sollicitatieprocedure. Als u bij ons in dienst treedt, worden uw sollicitatiegegevens door ons opgeslagen voor de duur van uw dienstverband. Als de beslissing over uw sollicitatie leidt tot een afwijzing, bewaren wij uw gegevens nog zes maanden op wettelijke basis en verwijderen deze vervolgens. In het geval van ongevraagde sollicitaties of met uw toestemming bewaren wij de gegevens totdat u deze intrekt of voor maximaal twee jaar.

(5) Privacygegevens voor onze aanwezigheid op LinkedIn

Wij gebruiken onze aanwezigheid op LinkedIn om informatie te verstrekken over ons bedrijf, onze producten en diensten, gecombineerd met de mogelijkheid voor gebruikers om gericht met ons te interageren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is met name ons zakelijk belang om informatie met onze gebruikers te delen en met hen te kunnen communiceren.
Als wij afbeeldingen van personen publiceren, gebeurt dit via toestemming (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 lit. a AVG), op basis van een contractuele overeenkomst (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 lit. b AVG) of in uitzonderlijke gevallen op basis van legitieme belangen (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 lit. f AVG).
Er is een orderverwerkingsovereenkomst tussen ons en LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, die hier kan worden geraadpleegd: https://nl.linkedin.com/legal/l/dpa
Het is niet uitgesloten dat gegevens van gebruikers worden verwerkt op systemen buiten de Europese Unie. LinkedIn heeft zich ertoe verbonden de EU-normen inzake gegevensbescherming na te leven. Een gegevensoverdracht naar systemen buiten de EU vindt alleen plaats indien aan de vereisten van Artt. 44 e.v. is voldaan. AVG worden nageleefd. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=nl
Het privacybeleid van LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
Uw gegevens worden alleen aan autoriteiten doorgegeven als er dwingende wettelijke bepalingen bestaan.
Indien uw rechten tegenover LinkedIn geldend moeten worden gemaakt, zullen wij uw verzoek aan LinkedIn doorsturen. Voor meer informatie over hoe u uw rechten als betrokkene tegen LinkedIn kunt uitoefenen, zie het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
Meer informatie over hoe u uw gegevensbeschermingsrechten rechtstreeks tegen LinkedIn kunt doen gelden of toepassen (bv. accountinstellingen, downloads of verzoeken) vindt u op: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/50191?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=nl

Gebruik van inzichtelijke gegevens

Wij plaatsen advertenties op LinkedIn en gebruiken door LinkedIn verstrekte inzichtgegevens om het gedrag van onze doelgroep of gebruikers in het kader van de interactie met onze site te evalueren. Het richten van reclame is een legitiem belang van ons bedrijf. LinkedIn-gebruikers worden hierover geïnformeerd; de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van gegevens ligt primair bij LinkedIn. Met LinkedIn is een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten. Tegengestelde belangen van gebruikers die bescherming verdienen (weergave van voor de individuele doelgroep geoptimaliseerde reclame) zijn niet overheersend. De rechtsgrondslag voor ons is art. 6 lid 1 lit. f AVG in verband met gezamenlijke verantwoordelijkheid. De overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid vindt u hier: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Indien u uw rechten als betrokkene jegens ons doet gelden, zullen wij deze in overeenstemming met de overeenkomst aan LinkedIn doorgeven.

(6) Informatie over gegevensbescherming voor onze aanwezigheid op Twitter

Twitter is een dienst van Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A..
Het doel van de gegevensverwerking op onze Twitter-aanwezigheid is het verstrekken van informatie over producten, diensten en nieuws, gecombineerd met de mogelijkheid voor gebruikers om gericht met ons te interageren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is met name ons zakelijk belang om informatie met onze gebruikers te delen en met hen te kunnen communiceren.
Er is geen overdracht van gegevens aan Twitter, zoals IP-adressen, als gevolg van het insluiten van tweets op homepages en dergelijke. Wij kunnen echter tweets van u retweeten, antwoorden op tweets van u of tweets schrijven die naar u of uw Twitter-account verwijzen. Daarbij kunnen uw openbare gegevens op Twitter beschikbaar worden gesteld aan volgers van onze site. Gegevens worden alleen aan overheidsinstanties verstrekt indien daartoe een dwingende wettelijke verplichting bestaat.
Wij verwerken uw activiteiten op onze site ook met behulp van de statistische dienst Twitter Analytics. Dit proces dient om onze site te optimaliseren en is in overeenstemming met het doel van de hieronder beschreven gegevensverwerking. Er worden geanonimiseerde statistieken gemaakt op basis van uw activiteiten. Wij kunnen onder meer inzicht krijgen in de interacties en activiteiten van onze abonnees, de views van onze site, het bereik van berichten, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers komen, alsmede statistieken over de geslachtsverhoudingen, leeftijdsopbouw, aanbieders en interesses van onze bezoekers. Conclusies over individuele gebruikers noch toegang tot individuele gebruikersprofielen door de beheerder zijn mogelijk.
Als wij foto's van personen publiceren, gebeurt dit via toestemming (rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 lit. a AVG), op basis van een contractuele overeenkomst (rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in uitzonderlijke gevallen op basis van gerechtvaardigde belangen (rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 lit. f AVG).

De verwerking van persoonsgegevens door Twitter
Het is niet uitgesloten dat gegevens van gebruikers worden verwerkt op systemen buiten de Europese Unie. Het ophalen van openbare tweets is wereldwijd mogelijk.
Wij hebben geen invloed op de aard en omvang van de door Twitter Inc. verwerkte gegevens of de doorgifte daarvan aan derden. Bovendien hebben we geen controlemiddelen.
In dit verband wijzen wij erop dat u de door Twitter Inc. aangeboden diensten en alle bijbehorende functies (bijv. delen en beoordelen van inhoud) op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Informatie over de gegevensverwerking door Twitter Inc. en de bijbehorende doelen die worden nagestreefd, vindt u in het privacybeleid van Twitter Inc. Het privacybeleid van Twitter vindt u hier:
https://twitter.com/de/privacy
Uw gegevens worden verzameld door Twitter Inc. en vervolgens overgedragen, opgeslagen, bekendgemaakt en gebruikt. Deze overdrachten vinden plaats ongeacht uw woonplaats in de Verenigde Staten, Ierland en elk ander land waarin Twitter Inc. zaken doet. Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking en de rechtsgrondslag ervan vindt u hier:
https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/data-processing-legal-bases
Gegevens die u vrijwillig aan Twitter hebt verstrekt (bv. naam en gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer of de contacten in uw adresboek) worden door Twitter Inc. verwerkt als u ze uploadt.
U heeft de mogelijkheid om de verwerking van uw gegevens door Twitter te beperken. Hiervoor kunt u de algemene instellingen van uw Twitter-account openen en uw privacy-instellingen wijzigen.
U kunt uw privacy-instellingen hier controleren en individualiseren:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data
Aanvullende hulp is beschikbaar op:
https://help.twitter.com/nl/forms/privacy
U kunt ook bepaalde instellingen voor uw mobiele apparaten (bijv. smartphones, tablets, enz.) wijzigen, zodat Twitter slechts beperkte toegang heeft tot onder meer uw contactgegevens, locatiegegevens, agendagegevens of foto's. Deze instellingsopties verschillen afhankelijk van het besturingssysteem dat op uw mobiele apparaat wordt gebruikt.
Meer informatie en hulp vindt u onder de volgende links:
https://help.twitter.com/nl/personalization-data-settings
Om de verwerkte gegevens te bekijken, het gebruik ervan te volgen en de desbetreffende gegevens als archief te downloaden, kunt u deze link volgen.
https://help.twitter.com/nl/managing-your-account/accessing-your-twitter-data
Om contact op te nemen met Twitter kunt u deze link volgen.
https://help.twitter.com/nl/forms/privacy

(7) Privacy informatie voor ons YouTube kanaal

Wij gebruiken een YouTube-kanaal van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5. Het doel van de gegevensverwerking op ons YouTube-kanaal is het verstrekken van informatie over producten, diensten en nieuws, gecombineerd met de mogelijkheid voor gebruikers om gericht met ons te interageren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is met name ons zakelijk belang om informatie te delen met bezoekers van het YouTube-kanaal en met hen te kunnen communiceren.
De dienst van Google wordt gebruikt op basis van een orderverwerkingsovereenkomst. Deze kan worden bekeken via de volgende link: https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland is verantwoordelijk voor het verzamelen en verder verwerken van persoonlijke gebruikersgegevens op YouTube-websites. Houd er rekening mee dat YouTube bepaalde informatie over uw bezoek aan ons YouTube-kanaal verzamelt en verwerkt, zelfs als u geen YouTube-gebruikersaccount hebt of niet bent aangemeld bij YouTube. Voor ons als beheerder van deze YouTube-pagina is alleen jouw openbare profiel op YouTube zichtbaar. Welke informatie hier te zien is, hangt af van uw instellingen in uw profiel. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door YouTube wordt verwezen naar het privacybeleid van YouTube op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
Als wij afbeeldingen van personen publiceren, gebeurt dit met toestemming van de personen (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 lit. a AVG), op basis van een contractuele overeenkomst (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 lit. b AVG) of in uitzonderlijke gevallen op basis van legitieme belangen (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 lit. f AVG).

YouTube Analytics
Wij verwerken ook uw activiteiten op onze site met behulp van de statistische dienst YouTube Analytics. Dit proces dient om onze site te optimaliseren en is in overeenstemming met het hierboven beschreven doel van de gegevensverwerking. Er worden geanonimiseerde statistieken gemaakt op basis van uw activiteiten. Wij kunnen onder meer inzicht krijgen in de interacties en activiteiten van onze abonnees, de views van ons kanaal, het bereik van berichten, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers komen, alsmede statistieken over de geslachtsverhoudingen, leeftijdsopbouw, aanbieders en interesses van onze bezoekers. Conclusies over individuele gebruikers noch toegang tot individuele gebruikersprofielen door de beheerder zijn mogelijk.

Overdracht naar derde landen
Aangezien de provider Google Ireland Limited behoort tot het Google-concern, dat zijn hoofdkantoor in de VS heeft, kan een gegevensoverdracht naar Google LLC en dus naar alle staten waar Google datacenters heeft, niet worden uitgesloten. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, baseert Google Ireland Limited dergelijke gegevensoverdrachten op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
In dit verband wijzen wij erop dat u de dienst van Google Ireland Limited (YouTube) en alle bijbehorende functies, zoals het delen en beoordelen van video's, het deelnemen aan discussies, op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Gegevens die u vrijwillig op YouTube hebt verstrekt, worden door Google verwerkt (bijv. naam en gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer) en kunnen daarom ook aan derde landen worden doorgegeven. De overdracht van persoonsgegevens aan de VS is door het Hof als fundamenteel onveilig beoordeeld zonder verdere veiligheidsmaatregelen, aangezien niet kan worden uitgesloten dat de Amerikaanse veiligheidsautoriteiten toegang krijgen tot deze gegevens.
U heeft de mogelijkheid om de verwerking van uw gegevens door Google te beperken. Hiervoor kunt u de algemene instellingen van uw Google-account openen en uw privacy-instellingen wijzigen. Informatie over het aanpassen van uw privacy-instellingen vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl#infochoices
U kunt ook bepaalde instellingen voor uw mobiele apparaten (bijv. smartphones, tablets, enz.) wijzigen, zodat Google slechts beperkte toegang heeft tot onder meer uw contactgegevens, locatiegegevens, agendagegevens of foto's. Deze instellingsopties verschillen afhankelijk van het besturingssysteem dat op uw mobiele eindapparaat wordt gebruikt.

RITE-HITE